noteikumi

Satura rādītājs:

A.Vispārīgie noteikumi;
B.Definīcijas un termini;

 1. SIA VanBaltic un Nomas līgums;
 2. Nomas līguma noslēgšana un Puses;
 3. Nomas objekts;
 4. Nomas periods;
 5. Pilnvarotais transportlīdzekļa vadītājs/i un mājdzīvnieki;
 6. Ceļošanai pieļaujamās valstis;
 7. Transportlīdzekļa nodošana Nomniekam;
 8. Transportlīzekļa atgriešana atpakaļ VanBaltic;
 9. Transportlīdzekļa bojājumi un apdrošināšana;
 10. Cenas;
 11. Rezervācijas atcelšana vai maiņa;
 12. Drošības nauda;
 13. Transportlīdzekļa stāvoklis, lietošanas traucējumi un remonts;
 14. Nomnieka tiesības un pienākumi;
 15. Atbildība;
 16. Atbildības ierobežošana;
 17. Rīcība ceļu satiksmes negadījumu, citu negadījumu un pārkāpumu gadījumos;
 18. Personas datu apstrāde, datu aizsardzība un GPS izsekošana;
 19. Atlaižu kuponi, dāvanu kartes, konkursi un bilžu izmantošana;
 20. Nobeiguma noteikumi.

1. Šie Transportlīdzekļa (vieglais dzīvojamais transports) rezervācijas un izmantošanas vispārīgie noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – “T&C”) attiecas uz visiem Nomas līgumiem, kas noslēgti starp VanBaltic SIA, kā Iznomātāju, no vienas puses, un fiziskām un juridiskām personām (turpmāk tekstā – Klients vai Nomnieks), kā Nomnieku, no otras puses, ja vien Puses Nomas līgumā nav skaidri vienojušās par pretējo.

2. T&C regulē Klienta un VanBaltic SIA starpā pastāvošās tiesiskās attiecības no transportlīdzekļa (vieglais dzīvojamais transports) rezervācijas brīža līdz Nomas līguma saistību pilnīgai izpildei.

3. Transportlīdzekļa rezervācija iespējama 48 stundas pirms nomas perioda sākuma, ja paredzētajā nomas periodā iznomāšanai ir pieejami transportlīdzekļi.4. Tiešsaistes rezervācijas sistēmā maksimāli piesakāmais nomas perioda ilgums paredzēts līdz 30 dienām. Ja Klients vēlas nomas periodu, kas ir ilgāks par 30 dienām, tad viņam ir jāsazinās ar VanBaltic SIA administrāciju pa e-pastu: [email protected] vai pa telefonu +371-27006162 un jāvienojas par citu nomas periodu.

5. Lai transportlīdzekļa rezervācija būtu spēkā, Klientam jāatbilst T&C ietvertajām prasībām, jāpiekrīt Nomas līguma noteikumiem un nosacījumiem, un jāparaksta Nomas līgums un nodošanas akts. Nomas līgums jāparaksta vēlākais pie transportlīdzekļa nodošanas (saņemšanas).

6. Pēc tīmekļa vietnē www.vanbaltic.com esošās rezervācijas veidlapas aizpildīšanas un visu nepieciešamo maksājumu samaksas, Klientam uz viņa norādīto e-pasta adresei, tiek nosūtīts rezervācijas apstiprinājums ar identifikācijas numuru un QR kods, kurš apliecina transportlīdzekļa rezervācijas faktu un ir uzrādāms pie transportlīdzekļa saņemšanas. Pēc transportlīdzekļa rezervācijas uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīti T&C.

7. Transportlīdzekļi tiek iznomāti tikai privātai lietošanai, piemēram, brīvdienu braucieniem, ceļojumiem un tamlīdzīgi. Jebkuru preču, kravu pārvadāšana vai pakalpojumu sniegšana, tālāka iznomāšanas vai nodošana trešām pusēm par atlīdzību vai bez, ir stingri aizliegta.

8. Klients transportlīdzekli izmanto uz savu atbildību un savu braucienu organizē pats. Visi Nomas līgumi starp VanBaltic SIA un Klientu ir jānoslēdz rakstiski, ir pieļaujama Nomas līgumu noslēgšana arī elektroniskā formātā, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Nekāda veida mutiskas vienošanās nav spēkā.

9. Nodošanas akts, kas fiksē transportlīdzekļa nodošanu Klientam, savukārt, atgriešanas akts, kas fiksē transportlīdekļa atdošanu VanBaltic SIA, ir jāaizpilda un abpusēji jāparaksta, un tie ir uzskatāmi par neatņemamu Nomas līguma sastāvdaļu.

Klients – Persona, kura interneta vietnē www.vanbaltic.com ir veikusi transportlīdzekļa rezervāciju.
Rezervācija – tīmekļa vietnē www.vanbaltic.com Klienta veikta darbība transportlīdzekļa rezervācijai un ietver Nomas maksas un citu maksājumu, ja tādi noteikti un pielīgti, samaksu.
Nomas līgums – Pušu parakstītais dokuments par transportlīdzekļa nodošanu Nomnieka lietošanā, kurš regulē Pušu tiesiskās attiecības.
Iznomātājs – Transportlīdzekļa Nomas līguma Īpašajos noteikumos norādītā juridiskā persona, kuros jurisdikcijā (īpašumā vai lietošanā) ir transportlīdzeklis, kurš pamatojoties uz Nomas līguma pamata tiek nodots Nomnieka lietošanā.
Nomnieks – Nomas līguma Īpašajos noteikumos norādītā fiziskā vai juridiskā persona, kura pamatojoties uz Nomas līgumu iegūst lietošanas tiesības uz transportlīdzekli, tā aprīkojumu un piederumiem.
Puse/Puses – Nomas līgumā noteiktie līguma dalībnieki (Iznomātājs un Nomnieks)
Transportlīdzeklis – Vieglais dzīvojamais transports (kempervens), kas norādīts Nomas līguma Īpašajos nosacījumos un ko Iznomātājs nodevis Nomnieka lietošanā saskaņā ar Nomas līgumā un T&C ietvertajiem nosacījumiem.
Nomas maksa – Nomas līgumā noteiktā samaksa (atlīdzība) par transporta līdzekļa izmantošanu, kas tiek samaksāta pie transportlīdzekļa rezervācijas tiešsaistē tīmekļa vietnē www.vanbaltic.com T&C noteiktajā kārtībā un pēc tam arī noteikta Nomas līgumā.
Nomas periods – nosaka Nomas līgumā norādīto transportlīdzekļa lietošanas periodu vai jebkuru saskaņotu tā variantu.
Nodošanas akts – ir rakstisks dokuments, ko parakstījis Iznomātājs un Nomnieks, apliecinot transportlīdzekļa nodošanas faktu Nomnieka lietošanā, kurā fiksēts transportlīdzekļa, papildus aprīkojuma un nomas iekārtu/priekšmetu tehniskais un vizuālais stāvoklis, odometra un degvielas rādījumi, Nodošanas akta parakstīšanas brīdī.
Atgriešanas akts – ir rakstisks dokuments, ko parakstījis Iznomātājs un Nomnieks, apliecinot transportlīdzekļa atgriešanu VanBaltic SIA, kurā fiksēts transportlīdzekļa, papildus aprīkojuma un nomas iekārtu/priekšmetu tehniskais un vizuālais stāvoklis, odometra un degvielas rādījumi, Atgriešanas akta parakstīšanas brīdī.
Drošības nauda – VanBaltic SIA noteiktais naudas apmērs, ko Nomas līgumā ietverto saistību izpildes nodrošināšanai Klients samaksā VanBaltic SIA.
Apdrošināšana – iespējamā zaudējuma riska pieņemšana no apdrošinātā.
Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloniski saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam, vai apdrošināšanas termiņa beigas dzīvības apdrošināšanas līgumam ar līdzekļu uzkrāšanu, ja apdrošināšanas periodā nav iestājies ar apdrošināto risku cēloniski saistīts notikums.

1.1 VanBaltic SIA ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, kurš izmantojot tam piederošo tīmekļa vietni www.vanbaltic.com, piedāvā Klientiem tiešsaistē rezervēt un iznomāt  transportlīdzekļus, to piederumus, kempinga, sporta un atpūtas aprīkojumu.

VanBaltic SIA (turpmāk tekstā – VanBaltic) 

juridiskā adrese ir:

Upleju iela 7, Mārupe, LV-2167 Latvija

Reģistrācijas numurs: 40103324654

Tālr.: +371-27006162

E-pasts: [email protected]

Interneta vietne:  www.vanbaltic.com

1.2. Klienta parakstītais Nomas līgums, T&C, nodošanas akts, atgriešanas akts, pakalpojumu un izmaksu cenrādis visi kopā veido Nomas līguma kopību. Atsevišķi Nomas līgumi noteikumi, kas saskaņoti starp Klientu un VanBaltic un noformēti rakstveidā, prevalē pār T&C.

2.1. Nomas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. Nomas līgums noslēdzams rakstiski papīra formātā vai elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

2.2. Par Nomnieku ir tiesīga būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura līgumiski ir tiesīga un spējīga uzņemties Nomas līgumā ietvertās saistības un izpildīt tām uzliktos pienākumus.

3.1. VanBaltic nodrošina Nomniekam rezervācijā izvēlēto transportlīdzekli. Ja rezervācijas laikā izvēlētais transportlīdzeklis uz nomas perioda sākuma brīdi nav pieejams, VanBaltic ir tiesības nodrošināt līdzvērtīgu transportlīdzekli (maiņas transportlīdzekli). Ja tas nav iespējams, Nomniekam tiks atmaksāti visi rezervācijas un Nomas līguma ietvaros saņemtie maksājumi. Nekāda veida citi kompensējoša rakstura prasījumi pret VanBaltic minētā sakarā nav pieļaujami un nepastāv. Brīdī, kad Nomnieks paraksta maiņas transportlīdzekļa nodošanas aktu, viņš apliecina, ka rezerves (maiņas) transportlīdzeklis ir līdzvērtīgs rezervētajam un piekrīt, ka viņš nav tiesīgs pieprasīt un saņemt no VanBaltic šajā sakarā vēl kaut kāda veida kompensāciju.

3.2. VanBaltic ir tiesīga jebkurā laikā atcelt transportlīdzekļa rezervāciju, ja Klients vai tā pilnvarotais transportlīdzekļa vadītājs neiztur VanBaltic noteikto drošības prasību pārbaudi. Šādos gadījumos VanBaltic nekavējoties atmaksā Klientam visus Klienta transportlīdzekļa rezervācijas procesa ietvaros saņemtos maksājumus. VanBaltic nav pienākums detalizētā veidā norādīt vai izklāstīt iemeslus, kuri ir bijuši par pamatu rezervācijas atcelšanai, un šādos gadījumos VanBaltic ir tiesīgs aprobežoties ar norādi par drošības prasību neizpildi.

3.3. VanBaltic ir tiesīga atcelt Klienta transportlīdzekļa rezervācijas pieprasījumu, ja Klients ir parādā VanBaltic par saistībām, kas nodibinātas iepriekš, un kuru ietvaros Klients nav norēķinājies ar VanBaltic. Šādos gadījumos VanBaltic ir tiesīga novirzīt Klienta samaksāto naudas līdzekļu daļu Klientu saistību dzēšanai, atmaksājot Klientam to naudas daļu, kas ir palikusi pāri.

3.4. Visi transportlīdzekļi tiek iznomāti ar transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem, Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojuma veidlapu, obligātās apdrošināšanas dokumentiem. Pamata kempinga un virtuves aprīkojums tiek nodrošināts bez maksas. Ja iznomātajam transportlīdzeklim ir ūdens sistēma, netīrā ūdens tvertne Nomniekam tiek nodota tukša, tāpat Nomniekam tiek nodota tukša tualetes tverte, ja tualete tiek rezervēta kā papildus aprīkojums.

3.5. Atkarībā no transportlīdzekļa tipa nomnieks ir tiesīgs nomāt papildu piederumus un aprīkojumu, kura saraksts un cenas ietvertas VanBaltic mājaslapā. Turklāt par visām papildu iekārtām un aprīkojumu Pusēm ir skaidri jāvienojas rakstveidā un nomā saņemtie piederumi un aprīkojums ir jāuzskaita nodošanas un atgriešanas aktos. Ja Nomnieks atsakās no Nomas līguma noslēgšanas, un/vai rezervētajiem papildus piederumiem vai aprīkojuma, kas jau bija sagatavots nodošanai Nomniekam un/vai uzstādīts uz transportlīdzekļa, Nomnieks maksā VanBaltic pilnu samaksu atbilstoši cenrādim.

3.6. Transportlīdzeklis tiek nodots Nomniekam ar pilnu bāku, ja vien nodošanas aktā nav norāde par citu bākā esošās degvielas apjomu. Dzinējs ir uzpildīts ar atbilstošu motoreļļas daudzumu. Nomniekam ir jāatgriež transportlīdzeklis ar tādu pašu degvielas daudzumu, kāds norādīts nodošanas aktā.

4.1. Nomas periods sākas ar transportlīdzekļa nodošanu Klientam norunātajā laikā un beidzas, kad transportlīdzeklis ir atgriezts VanBaltic tiešsaistes rezervācijas datos norādītajā vietā un laikā. Noma cena par transportlīdzekli tiek aprēķināta par nakti, tādēļ standarta transportlīdzekļa nodošana Klientam Nomas līgumā norādītajā nomas perioda sākuma datumā notiek no plkst. 14:00 līdz 18:00 un transportlīdzekļa atgriešana notiek Nomas līgumā norādītajā nomas perioda beigu datumā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00. Dažas dienas pirms nomas perioda sākuma VanBaltic stacijas darbinieki nosaka precīzu laiku vai laika periodu, kura ietvaros Nomniekam jāpieņem transportlīdzeklis. Ja Nomnieks lūdz konkrētu laiku, lai paņemtu transportlīdzekli vai to atdotu, šis lūgums tiek ņemts vērā, ja transportlīdzekļa nodošana vai pieņemšana ir tehniski iespējama. Ja šāds lūgums tiek akceptēts šim pakalpojumam var tikt piemērota papildu samaksa. Priekšlaicīgu saņemšanu vai novēlotu atgriešanu var rezervēt par papildu samaksu (atkarībā no pieejamības).
Minimālais nomas perioda ilgums 3 naktis. 1 nomas nakts tiek interpretēta kā kalendāra nakts. VanBaltic nepieciešamības gadījumā patur tiesības noteikt citu minimālo nomas perioda ilgumu.

4.2. Par transportlīdzekļa atgriešanas termiņa kavējumu Nomniekam tiek aprēķināts līgumsods 50 eiro apmērā par katru kavēto stundu, nepilna stunda šajā gadījumā tiek rēķināta kā pilna.

4.3. Nomas līguma pirmstermiņa izbeigšana parastos apstākļos ir izslēgta. Minētais neattiecas uz VanBaltic tiesībām izbeigt Nomas līgumu nekavējoties, ja Nomnieks rupji pārkāpj Nomas līguma noteikumus, apdraud transportlīdzekli, savu vai citu personu veselību vai dzīvību. Nomas līguma vienpusēja izbeigšanai nepieciešamie apstākļi parasti iestājas 14.nodaļā minēto Nomnieka veikto prettiesisko darbību rezultātā, taču pastāvot citiem objektīviem iemesliem VanBaltic ir tiesīga izbeigt Nomas līgumu arī citos gadījumos, kā arī gadījumos, ja tāda tiesība izriet no Civillikumā ietvertā regulējuma.

4.4. Ja Nomniekam ir kādas specifiskas prasības, kas jāizpilda attiecībā uz transportlīdzekli tā aprīkojumu (piem., septembrī nepieciešamas ziemas riepas), viņam par to jāinformē VanBaltic laicīgi iepriekš. Katrs šāds pieprasījums tiks analizēts katrā gadījumā atsevišķi attiecībā uz tā iespējamību. VanBaltic darīs visu iespējamo, lai izpildītu šīs īpašās prasības, tomēr VanBaltic patur tiesības šīs prasības neievērot, ja tehnisku iemeslu dēļ, tas nav iespējams vai arī ir pārāk apgrūtinoši. Minēto papildu prasību neizpilde neietekmē Nomas līguma spēkā esamību.

5.1. Pirms transportlīdzekļa nodošanas Nomniekam jāuzrāda:
5.1.1. derīga starptautiska vadītāja apliecība (B kategorija),
5.1.2. derīgs maksāšanas līdzeklis (kredītkarte),
5.1.3. derīga personas apliecība (elektroniskā identifikācijas karte (eID)) vai pase.

5.2. Ja Nomnieks pie transportlīdzekļa saņemšanas, nevar uzrādīt kādu no augstāk uzskaitītajiem dokumentiem, VanBaltic ir tiesības atteikties no Nomas līguma noslēgšanas, paturot Nomnieka samaksāto Nomas maksu. Šādos gadījumos Nomnieks nav tiesīgs izvirzīt pret VanBaltic nekāda veida pretenzijas. Tostarp Nomnieka pienākums ir atlīdzināt VanBaltic visas izmaksas, kas radušās gatavojoties Nomas līguma izpildei.

5.3. Transportlīdzekli drīkst vadīt tikai Nomnieks vai tā papildu pilnvarotais transportlīdzekļa vadītājs, kurš norādīts Nomas līgumā un nodošanas aktā. Nomnieks personīgi ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies VanBaltic sakarā ar pilnvarotā transportlīdzekļa vadītāja/u darbību vai bezdarbību, vadot transportlīdzekli.

5.4. Transportlīdzekļa vadītājiem ir jāuzrāda derīga starptautiska vadītāja apliecība. Vadītāja apliecības oficiāls tulkojums latviešu vai angļu valodā, jāuzrāda, ja vadītāja apliecība ir izsniegta alfabētā, kas nav romiešu, piemēram, arābu, ķīniešu, grieķu, krievu, ebreju vai japāņu valodā (un citas līdzīgas valodas, kas nav romiešu valodas alfabētā).

5.5. Nomnieks un/vai tā pilnvarotais transportlīdzekļa vadītājs var būt tikai personas, kuras ir vismaz 23 gadus vecas un tām ir vismaz 2 gadu nepārtraukta braukšanas pieredze ar līdzīga tipa transportlīdzekli.

5.6. Ja Nomas līguma darbības laikā transportlīdzekli vadīs vairāk nekā viena persona, viņas visas jāreģistrē nodošanas aktā un jāautorizē VanBaltic. Tas nozīmē, ka visām personām ir jāuzrāda derīga starptautiska vadītāja apliecība un eID vai pase. Šajā sakarā visas šīs personas ir solidāri atbildības par zaudējumiem, kas nodarīti VanBaltic.

5.7. Nepilnvarotiem transportlīdzekļu vadītājiem nav tiesību vadīt transportlīdzekli. Šo noteikumu pārkāpums dod VanBaltic tiesības nekavējoties izbeigt Nomas līgumu.

5.8. Nepilnvarota tramsportlīdzekļa vadītāja izmantošanas gadījumā Nomniekam nav pieejama ne VanBaltic apdrošināšana, ne kādi citi pakalpojumi, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu un izriet no šiem noteikumiem.

5.9. Mājdzīvnieku (vienu maza līdz vidēja lieluma auguma suni) ir atļauts ņemt līdzi ceļošanai, iepriekš par to paziņojot VanBaltic, pie rezervācijas norādot to transportlīdzekļa rezervācijas tiešsaistes sistēmā un samaksājot vienreizēja pakalpojuma maksu 79 eiro apmērā par mājdzīvnieka esamību.

5.10. Ja Nomnieks ceļo ar suni, svarīgi, lai interjers, polsterējums un suņa guļamvieta ir labi pasargāta no netīrumiem un gružiem. Suņu atrašanās nav pieļaujama paceļamā jumta gultā. Tāpat Nomnieks vienmēr ir atbildīgs par iespējamiem bojājumiem transportlīdzeklim tā iekšpusē vai ārpusē, ja tie radušies suņa sliktas uzvedības, ieradumu un/vai higiēnas neesamības dēļ. Suņa maksa nav salona uzkopšanas maksa. Ja suņa maksa netiek samaksāta un tiek pamanīta nesankcionēta jebkāda veida mājdzīvnieku pārvadāšana, tas tiks uzskatīts par šo T&C pārkāpumu, par ko VanBaltic ir tiesīga piemērot līgumsodu 500 eiro apmērā.

6.1. Nomniekam Nomas līguma darbības ietvaros ir atļauts doties ceļojumā uz Latviju, Lietuvu, Igauniju, Austriju, Albāniju, Andoru, Beļģiju, Bulgāriju, Bosniju un Hercegovinu, Čehiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Horvātiju, Itāliju, Īriju, Islandi, Kipru, Lielbritāniju, Lihtenšteinu, Luksemburgu, Maltu, Monako, Maķedoniju, Norvēģiju, Nīderlandi, Portugāli, Poliju, Rumāniju, Spāniju, Somiju, Slovākiju, Slovēniju, Serbiju un Melnkalni, Sanmarīno, Šveici, Ungāriju, Vāciju, Vatikānu, Zviedriju.
Jautājumu vai šaubu gadījumā Nomniekam ir pienākums sazinieties ar VanBaltic.

6.2. Ceļošana ir stingri aizliegta uz Turciju, Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Maroku, Tunisiju un visām pārējām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ģeogrāfiskajā areāla.

6.3. Pusēm vienojoties pastāv iespēja paplašināt ceļošanai aptverošo un pieļaujamo valstu sarakstu, rakstiski noslēdzot vienošanos, tajā ietverot nepieciešamo regulējumu un nosacījumus.

6.4. Nomnieks pats personīgi ir atbildīgs par iepazīšanos ar tās valsts, (arī tās, kuru caurbrauc) likumiem un noteikumiem, uz kuru ir paredzēta ceļošana, jo īpaši satiksmes regulējošajiem normatīvajiem aktiem (ceļu nodevas u.tml.). Tas attiecas arī uz atbilstoša aprīkojuma esamību un transportlīdzekļa tehniskās specifikācijas atbilstību. Nomnieks ir atbildīgs VanBaltic par minēto saistību pārkāpumiem. Gadījumā, ja VanBaltic kā transportlīdzekļa īpašnieks saņems trešo personu prasījumus, piemēram, saistībā ar neapmaksātām biļetēm, naudas sodiem, administrācijas izmaksām, tās tiks nodotas Nomniekam un Nomnieks pilnībā būs atbildīgs par minēto saistību nekavējošu izpildi.

7.1. VanBaltic nodot Nomniekam transportlīdzekli, tā reģistrācijas apliecību un atslēgu komplektu Pušu norunātajā piegādes vietā, derīgu braukšanai, pilnībā uzpildītu ar degvielu un citiem nepieciešamajiem šķidrumiem, pārbaudītu, un tīru gan no iekšpuses, gan ārpuses. Atslēgas Nomniekam tiek nodotas tikai tad, ja ir tikuši samaksāti visi no Nomas līguma izrietošie maksājumi, t.sk. par jebkādām papildus iekārtām, aprīkojumu vai pakalpojumiem un Drošības nauda ir tikusi pilnībā samaksāta atbilstoši šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, VanBaltic patur tiesības atteikties no transportlīdzekļa nodošanas Nomniekam, izbeigt noslēgto Nomas līgumu, ja tāds ir noslēgts, paturot visu samaksāto naudas līdzekļu apjomu.

7.2. Nomniekam pirms transportlīdzekļa saņemšanas ir pienākums pārbaudīt transportlīdzekli. Pēc Transportlīdzekļa apskates VanBaltic un Nomnieks paraksta transportlīdzekļa nodošanas aktu, tajā ietverot visus acīmredzamos un konstatējamos trūkumus un neatbilstības, kā arī odometra un nobraukuma rādījumu, transportlīdzekļa vispārējo un vizuālo stāvokli, un tīrību. Defektus, par kuriem Nomnieks vēršas pie VanBaltic pēc nodošanas akta parakstīšanas, VanBaltic neatzīst par pamatotiem un uz transportlīdzekļa nodošanas brīža esošiem.

7.3. Atsevišķos gadījumos ir iespējama situācija, ka transportlīdzeklim ir uzstādītas velosipēdu novietnes, lai gan Nomnieks tos nav īpaši rezervējis. Šādos gadījumos Nomniekam nav tiesību pieprasīt un VanBaltic nav pienākuma demontēt velosipēdu turētājus.

8.1. Tiesības izmantot tansportlīdzekli beidzas, beidzoties Nomas līgumā noteiktajam nomas termiņam. Ja Nomnieks turpina izmantot transportlīdzekli pēc saskaņotā Nomas līguma termiņa beigām, šīm tiesiskajām attiecībām ir piemērojams noslēgtā Nomas līguma regulējums un nosacījumi.

8.2. Ja atgriešanas laiks netiek ievērots nomniekam jāmaksā VanBaltic līgumsods šādā apmērā: par pirmo stundu 50 eiro, par kavēšanos no 1 stundas līdz 24 stundām divu vidējo nakšu nomas maksu apmērā, par kavēšanos ilgāk par 24 stundām trīs vidējo nakšu nomas maksu apmērā.
Ja kavēšanās rada zaudējumus nākamajam Nomniekam vai VanBaltic, Nomniekam papildus būs jāatlīdzina tā rezultātā radītie zaudējumi.

8.3. Nomniekam ir pienākums pēc nomas perioda termiņa beigām transportlīdzekli atdot VanBaltic ar pilnu degvielas tvertni un tīru. Transportlīdzekļa salonam un iekšpusei ir jābūt iztīrītai, izslaucītai un nomazgātai. Transportlīdzekļa virsbūvei ir jābūt noskalotai. Transportlīdzeklis atgriežams iepriekš saskaņotā atgriešanas datumā un laikā. Pie transportlīdzekļa atgriešanas Nomnieks līdztekus transportlīdzeklim nodod VanBaltic transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, atslēgas un cita dokumentāciju, ja tāda ir tikusi nodota Nomniekam, saņemot transportlīdzekli.

8.4. Ja salona uzkopšanas pakalpojumi nav pieteikti, veicot transportlīdzekļa rezervāciju, un Nomnieks neatdod transportlīdzekli tik tīru, kāds tas bija to saņemot, Nomniekam būs jāmaksā transportlīdzekļa salona uzkopšanas maksa vismaz 100 eiro vai vairāk, atkarībā no tā, cik daudz darba ir jāiegulda transportlīdzekļa uzkopšanai.  Ja transportlīdzekļa ārpuse ir ļoti netīra, var tiek piemērota vienreizēja transporlīdzekļa virsbūves  mazgāšanas maksa 20 eiro. Ja Nomnieks neatdod transportlīdzekli ar pilnu bāku, VanBaltic iekasēs līgumsodu. Līgumsoda lielums atkarīgs no patērētā degvielas daudzuma: 55 eiro izlietota līdz 25%, 110 eiro izlietota līdz 50%, 165 eiro izlietota līdz 75%, un 220 eiro izlietota līdz 100%. Ja tualetes tverte nav iztukšota vai tualete ir netīra, tiek piemērota līgumsods 80 eiro apmērā. Ja netīrā ūdens tvertne nav iztukšota, tiek piemērota līgumsods 80 eiro apmērā.

8.5. Pēc transportlīdzekļa atgriešanas, transportlīdzeklim, tā piederumiem un aprīkojumam VanBaltic pārstāvis, Nomnieka klātbūtnē, veic pārbaudi un Puses paraksta atgriešanas aktu, kurā fiksē konstatētās neatbilstības vai bojājumus, ja tādi ir konstatēti.
Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts bojājums, kas nav norādīts nodošanas aktā, tiek pieņemts (prezumēts), ka Nomnieks ir atbildīgs par tā rašanos, ja vien Nomnieks nepierāda, ka bojājumi bija jau tad, kad transportlīdzeklis viņam tika nodots. Ja transportlīdzeklim tiek konstatēti slēpti bojājumi, kuri objektīvi nebija konstatējami apskates brīdi, VanBaltic Nomniekam 14 dienu laikā nosūtīs pretenziju, pievienojot fotogrāfijas vai cita veida pierādījumus, kas apliecina pretenzijā norādīto slēpto bojājumu esamību un Nomniekam būs pienākums nekavējoties veikt pretenzijā norādītās naudas summas samaksu.

8.6. Ja pie transportlīdzekļa atgriešanas laikapstākļi ir slikti (stiprs lietus vai snieg), ir tumšs vai transportlīdzeklis ir netīrs, VanBaltic patur tiesības transportlīdzekļi pieņemt pārbaudei nākamajā dienā. Šādos gadījumos Nomnieks, ja tas iespējams, piedalās transportlīdzekļa pārbaudē personīgi uz vietas, vai arī attālināti, ar video zvana starpniecību. Ja Nomnieks pārbaudes brīdī nav klāt, VanBaltic sagatavo atgriešanas aktu un kopā ar foto attēliem, ja tiks konstatēti bojājumi, nosūtīs uz Nomnieka norādīto e-pastu. Nekonstatējot nekāda veida bojājumus drošības nauda tiks atgriezta Nomniekam 7 darba dienu laikā, skaitot no transportlīdzekļa atgriešanas brīža.

8.7. Ja, beidzoties Nomas līgumā noteiktajam nomas perioda termiņam, Nomnieks neatdod VanBaltic transportlīdzekli, tā reģistrācijas dokumentus vai transportlīdzekļa atslēgas, pat ja tā nav viņa vaina, VanBaltic ir tiesības iekasēt no Nomnieka līgumsodu kā kompensāciju par prettiesisku transportlīdzekļa lietošanu divkāršā līgumā noteiktās nomas maksas apmērā par katru nokavējuma nakti. Augstāk minētais tarifs piemērojams, kamēr transportlīdzeklis, tā reģistrācijas dokumenti vai tā atslēgas netiek atgrieztas VanBaltic. Pie kam VanBaltic patur tiesības pieprasīt radīto zaudējumu atlīdzināšanu par saistību neizpildi attiecībā pret trešajām personām vai negūto peļņu.

8.8. Ja Nomnieks neziņo par novēlotu atgriešanos un tā iemesliem, VanBaltic ir tiesības iesniegt sūdzību atbilstošām iestādēm, tostarp prezumējot, ka notikusi transportlīdzekļa zādzība vai piesavināšanās u.tml.

8.9. Ja transportlīdzeklis tiek atgriezts agrāk Nomniekam nav tiesību uz samaksātās Nomas maksas daļas atmaksu.

8.10. Par transportlīdzekļu priekšlaicīga atgriešana stacijā vai stacijas tuvumā pirms ir parakstīts atgriešanas akts, pēc kura transportlīdzeklis pilnībā ir atgriezies VanBaltic jurisdikcijā, Nomnieks uzņemas visus riskus un izmaksas, ja tādas ir radušās un VanBaltic neuzņemas nekāda veida atbildību par transportlīdzeklim radītajiem bojājumiem.

8.11. Ja pēc transportlīdzeklim radītajiem bojājumiem, kuru rašanās pamatā ir Nomnieka darbība vai bezdarbība, pēc kā transportlīdzeklis nav izmantojams turpmākai ceļošanai un tiek atstāts remontdarbu veikšanai, un Nomnieks dodas prom no konkrētās valsts, atstājot transportlīdzekli remonta darbu veikšanai, Nomnieks sedz visus transportēšanas izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļa nogādāšanu atpakaļ Latvijā.

8.12. Jebkura veida sūdzība saistībā ar transportlīdzekli vai Nomas līguma izpildi kopumā ir iesniedzama VanBaltic, nosūtot to uz e-pastu. Nomniekam sūdzībā jāizklāsta iemesli, apstākļi, kas ir par pamatu sūdzības iesniegšanai un jāpievieno pierādījumi (piemēram, fotoattēli un video u.c.), kas minētos apstākļus pamato.

9.1. Ceļa satiksmes negadījuma gadījumā Nomnieka pienākums ir aizpildīt Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojuma veidlapu, nofotografēt bojājumus un tiklīdz tas iespējams ziņot par tiem VanBaltic, zvanot pa tālruni +371-27006162 vai rakstot uz [email protected]. Ja avārijas gadījumā cietusi, kāda trešā persona vai tās manta, Nomniekam arī jāzvana attiecīgās valsts policijai un jāiesniedz policijā iesniegums (sūdzība), informējot par attiecīgā negadījuma (avārijas) apstākļiem. Ja tas netiks izdarīts Nomniekam tiks piemērots līgumsods 1000 eiro apmērā un radīto bojājuma novēršanas izmaksas pilnībā būs jāsedz Nomniekam pašam personīgi, nepretendējot uz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu radīto zaudējumu atlīdzināšanai.

9.2. Ja Nomas līguma darbības laikā transportlīdzeklim ir radušies bojājumi, kas neeksistēja transportlīdzekļa nodošanas brīdī un kas netika atspoguļoti (ierakstīti) nodošanas aktā, un par kuriem Nomnieks to rašanās brīdī nav informējis VanBaltic, uz kā pamata apdrošināšanas kompānijas atsaka apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, visas transportlīdzekļa remonta izmaksas pilnībā sedz Nomnieks, ja vien viņš nepierāda, ka šie bojājumi jau pastāvēja transportlīdzekļa nodošanas brīdi.

9.3. Transportlīdzekļa Nomas maksā ir ietvertas šādas apdrošināšanas:
9.3.1. obligātā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA);
9.3.2. brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) bojājumu gadījumos ar pašrisku atbilstoši Nomnieka izvēlētai atbildības samazināšanas pakotnei. Bojājumi transportlīdzekļa stiklojumam, marķīzei, paceļamajam jumtam / teltij, šasijai, aprīkojumam, aksesuāriem, vai interjeram nav apdrošināti, un Nomnieks uzņemas pilnu materiālu atbildību par radīto zaudējumu atlīdzināšanu.
9.3.3. brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) bojāejas gadījumā ar Nomnieka pašrisku 15% no transportlīdzekļa vērtības;
9.3.4. brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) laupīšanas un zādzības gadījumā ar Nomnieka pašrisku 15% no transportlīdzekļa vērtības, ja Nomnieks nekavējoties atgriež VanBaltic transportlīdzekļa oriģinālās aizdedzes atslēgas un reģistrācijas apliecību. Ja transportlīdzekļa zādzības gadījumā, Nomnieks nekavējoties nevar atdot VanBaltic oriģinālās transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas un/vai reģistrācijas apliecību, Nomnieks atlīdzina VanBaltic pilnu transportlīdzekļa un tā piederumu vērtību.
9.3.5. palīdzība uz ceļa bez Nomnieka pašriska, ar maksimālo segumu līdz 500 eiro par gadījumu.

9.4. Drošības naudas apmērs neierobežo iespējamo zaudējumu atlīdzināšanas prasījuma apmēru.

9.5. Bojājumi transportlīdzekļa stiklojumam, marķīzei, paceļamajam jumtam un teltij, šasijai, aprīkojumam, aksesuāriem, vai interjeram nav apdrošināti, un Nomnieks uzņemas pilnu materiālu atbildību par radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

9.6. Ja Nomnieks radījis bojājumus transportlīdzeklim tā aprīkojumam un piederumiem saistībā ar to neatbilstošu izmantošanu vai ar nolaidīgu rīcību (piemēram, alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanas iespaidā), kā arī neievērojot brauktuves platumu un/vai augstumu, vai nepareizas transportlīdzekļa noslodzes dēļ, kas pārsniedz transportlīdzekļa pilno masu vai pārslogojot dzinēju vai braucot ar nepietiekamu eļļas vai dzesēšanas šķidruma līmeni, vai nepietiekamu gaisa spiedienu riepās, vai braukšanu pa nepiemērotiem ceļiem – izmaksas 100% apmērā ir jāsedz Nomniekam. Par transportlīdzekļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanu, Nomnieks maksā VanBaltic līgumsodu 500 eiro apmērā.

9.7. Riepu un disku bojājumi. Par riepu un disku bojājumiem, kas radušies nomas laikā, ir atbildīgs Nomnieks, ja vien nevar pierādīt, ka riepas vai diska bojājums pastāvēja pirms transportlīdzekļa pieņemšanas vai arī, ja šis risks ir samazināts vai izslēgts no Nomnieka atbildības saistībā ar iegādāto atbildības samazināšanas pakotni. Izmaksas par evakuācijas pakalpojumiem vai riepu montāžu nav jāsedz Nomniekam, ja tiek izmantots nomas dokumentos norādītais palīdzības uz ceļa pakalpojums.
Materiālu izmaksas, piemēram, riepas iegādes izmaksas jāsedz Nomniekam. Nomnieks nav tiesīgs personīgi nomainīt bojāto riteni un tā nomaiņa veicama, izmantojot, palīdzība uz ceļa pakalpojumu. Jebkuri transportlīdzekļa riepām, atgriešanas laikā konstatētie bojājumi, kas nebija norādīti nodošanas aktā, ir jāatlīdzina Nomniekam jaunas riepas cenas apmērā.

9.8. Stiklojuma bojājumi. Par jebkura veida akmens šķembu vai citu priekšmetu radītajām plaisām transportlīdzekļa stiklojumā, kuras nebija norādītas transportlīdzekļa nodošanas aktā, ir pilnībā atbildīgs Nomnieks. Stiklojuma bojājumu gadījumos tiek ieturēta drošības nauda. Ja jauna stiklojuma iegādei un nomaiņai nepietiks ar drošības naudas apmēru, Nomnieka pienākums būs samaksāt VanBaltic atlikušās summas daļu.

9.9. Tvertņu nepareizas uzpildīšanas gadījumā, piemēram, dīzeļdegvielas tvertnē iepildīts ūdens vai ūdens tvertnē iepildīta dīzeļdegviela, kas var izraisīt būtiskus transportlīdzekļa bojājumus un/vai draudus cilvēka veselībai, Nomniekam jāizsauc palīdzība uz ceļa. Transportlīdzekļa turpmāka ekspluatācija šādos gadījumos ir kategoriski aizliegta. Visas nepieciešamās darbības, lai attiecīgais nepareizi iepildītais šķidrums pirms transportlīdzekļa ekspluatācijas uzsākšanas būtu pilnībā aizstāts ar atbilstošu šķidrumu, nomaiņu veicot arī visam aprīkojumam, kurā iespējama nepareizā šķidruma uzkrāšanās (piemēram, tvertnēs, sūkņos, krānos, caurulēs u.tml., ir veicamas tikai un vienīgi VW autorizētā dīlera servisa centrā. Visas izmaksas, kas saistītas ar šķidrumu nomaiņu un nepieciešamā aprīkojuma nomaiņu, jāsedz Nomniekam. Nomnieks ir arī atbildīgs par jebkādiem citiem bojājumiem, kas radušies transportlīdzeklim un tā piederumiem nepareiza vai neatbilstoša šķidruma izmantošanas rezultātā.

9.10. Nomnieks ir atbildīgs par transportlīdzekļa dzinēja bojājumiem, kas radušies neatbilstoša eļļas un/vai dzesēšanas šķidruma līmeņa esamības dēļ. Nomnieka ir pienākums pirms brauciena uzsākšanas un brauciena laikā regulāri pārbaudīt eļļas līmeņa, dzesēšanas šķidruma līmeņa atbilstību, kā arī riepu spiediena atbilstošu esamību un riepu stāvokli. Pārbaude veicama tik bieži, cik tas nepieciešams, lai novērstu jebkāda veida bojājumu rašanās iespējamību. Jebkuri bojājumi transportlīdzeklim, kas radušies augstāk minēto nosacījumu neievērošanas gadījumos, pilnībā būs jāsedz Nomniekam. Par transportlīdzekļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanu, Nomnieks maksā VanBaltic līgumsodu 500 eiro apmērā.

9.11. Tipiskiem transportlīdzekļa un tā aprīkojuma bojājumiem pēc pieprasījuma stacijā ir pieejams cenrādis (piemēram, salauzts galds, bojāta izvelkamā marķīze, riepa, vējstikls, u.tml.).

9.12. Marķīzes bojājums. Lai izvairītos no marķīzes iespējamajiem bojājumiem jāņem vērā, ka marķīzi nedrīkst izklāt stiprā vējā vai lietū un nekādā gadījumā nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Automatizētās automazgātuves izmantošana ir aizliegta. Ja marķīzei tiek konstatēti bojājumi, Nomniekam ir jāsedz izdevumi, kas nepieciešami jaunas marķīzes iegādei un uzstādīšanai.

9.13. Visiem būtiskajiem bojājumiem, bojājumiem, kas traucē nomātā transportlīdzekļa atgriešanu un to turpmāku izmantošanu, samaksa tiek iekasēta pamatojoties uz remontdarbu izmaksu tāmi, ko sagatavojusi transportlīdzekļa dīlera kompānija.

9.14. Tādu bojājumu gadījumā, kas neļauj Nomniekam turpināt savu braucienu, ir jāizsauc VanBaltic nozīmētais palīdzības dienests. Turklāt ir jākonsultējas un jāvienojas ar VanBaltic par turpmāku situācijas risinājumu, ja bojājumus nevar novērst 1 dienas laikā. Šādos gadījumos VanBaltic apņemas atlīdzināt Nomniekam tikai iepriekš rakstiski saskaņotas izmaksas, apdrošināšanas programmas palīdzība uz ceļa ietvaros.

9.15. Apdrošināšanas ietvaros netiek atlīdzināti Transportlīdzekļa bojājumi, kas radīti, izmantojot dzelzceļa pārvadājumus. Visas izmaksas par minētā sakarā radītajiem bojājumiem, kas radušies attiecīgajā pārvadājumu līdzekli sedz Nomnieks un paziņo VanBaltic par attiecīgajos pārvadājuma līdzekļos radītajiem bojājumiem.

9.16. Nomnieka pienākums ir nekavējoties ziņot VanBaltic par jebkādiem bojājumiem, kas nodarīti transportlīdzeklim, tā iekārtām vai aprīkojumam. Līgumsods par šo noteikumu neievērošanu 1000 eiro.

10.1. Nomniekam ir jāmaksā VanBaltic Nomas līgumā uzrādītā nomas maksa. Nomas perioda ilgums ietekmē nomas maksu.

10.2. Nomas maksā ietilpst transportlīdzekļa standarta aprīkojums, iekārtas, kā arī šajos noteikumos ietvertais apdrošināšanas segums un tehniskā palīdzību uz ceļa. Cenā, kas publicēta vietnē www.vanbaltic.com līguma noslēgšanas brīdī ietverts PVN (21%). Tehniskā palīdzība tiek nodrošināta 24/7.

10.3. Nomas maksa ir jāsamaksā transportlīdzekļa rezervācijas laikā VanBaltic interneta vietnē www.vanbaltic.com, izmantojot kādu no tiešsaistes maksājuma veidiem. Pilna nomas maksa ir jāmaksā transportlīdzekļa rezervācijas brīdī neatkarīgi no tā, cik dienas ir atlikušas līdz nomas perioda sākumam.

10.4. Atlaides, ja tādas ir piešķirtas, nevar apvienot.

10.5. Saistībā ar katru nomas maksas samaksas gadījumu maksājama vienreizēja pakalpojuma maksa 79 eiro apmērā, kas jāsamaksā kopā ar Nomas maksu.

10.6. Nomas maksā iekļauta arī transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana OCTA un KASKO apdrošināšana par šajos noteikumos noteiktajiem
apdrošināšanas gadījumiem. Pusēm vienojoties, par papildus samaksu, ir iespējama apdrošināšanas gadījumu un seguma palielināšana vai atbildības samazināšana.

10.7. Nomnieks ir atbildīgs par degvielas, vējstiklu mazgāšanas šķīduma izmaksu un motoreļļas papildināšanas izmaksu segšanu, kā arī jebkādu transportlīdzekļa salona iekšējo tīrīšanas izmaksu segšanu, kas var būt nepieciešama visā nomas perioda laikā.

10.8. Papildu pakalpojumus un piederumus var rezervēt par papildu samaksu saskaņā ar cenrādi par papildu pakalpojumiem un ekstrām.

10.9. Visas izmaksas, kas nav skaidri iekļautas kopējā nomas cenā, ir jāsedz pašam Nomniekam. Tas jo īpaši ietver visas iespējamās nodevas, degvielas izmaksas, maksas par stāvvietu, kempinga nodevas un citas maksas vai transportēšanas izmaksas, piemēram, prāmju vai vilciena pārvadāšanas izmaksas.

10.10. Elektroniskais rēķins tiek nosūtīts Nomniekam uz e-pastu pēc nomas termiņa beigām, kad visas ar Nomas līgumu saistītās izmaksas un izdevumi ir zināmi un aprēķināti.

11.1. Ja Klients atceļ savu saistošo rezervāciju, atkarībā no atteikuma paziņojuma iesniegšanas brīža tiek piemēroti šādi atcelšanas nosacījumi:

11.1.1. Atceļot rezervāciju no 0 līdz 48 stundām pirms norunātā nomas perioda sākuma,  Nomniekam ir jāsamaksā VanBaltic visa nomas maksa, ieskaitot visu papildus aprīkojuma un pakalpojumu maksas. Iemaksātā nauda Nomniekam netiek atgriezta.

11.1.2. Rezervācijas atcelšanas gadījumā no 48 stundām līdz 60 dienām pirms norunātā nomas perioda sākuma, 30% no kopējās summas Nomniekam ir jāsamaksā VanBaltic kā atcelšanas maksa un 70% tiek atgriezti Klientam atcelšanas kupona veidā. Rezervācijas pārcelšana ir iespējama tikai izņēmuma gadījumos un atkarībā no pieejamības un papildu administrācijas maksas piemērošanas.

11.1.3. Ja Nomnieks rezervācijas brīdī ir izvēlējies atbildības samazināšanas pakotni Gold un atceļ savu rezervāciju no 48 stundām līdz 60 dienām pirms norunātā nomas perioda sākuma, atcelšana ir bez maksas un Nomnieks saņem atcelšanas kuponu par visus kopējo iemaksāto naudas summu vai arī var pār rezervēt kopējo nomas maksu uz citu pieejamu periodu.

11.1.4. Ja rezervācijas atcelšana tiek pieprasīta vismaz 60 dienas pirms saskaņotā nomas perioda sākuma, atcelšana ir bez maksas un Nomniekam tiek atlīdzināti visi līdz šim brīdim veiktie maksājumi.

11.2. Ja Nomnieks ir pilnībā vai daļēji samaksājis nomas maksu izmantojot atcelšanas kuponu vai dāvanu karti, viņš saņem atcelšanas kuponu tikai iemaksātās naudas vērtības apmērā.

11.3. Pār rezervējot par augstāku kopējo nomas maksu, starpība Nomniekam ir jāpiemaksā. Ja nomas maksa ir zemāka, Nomnieks saņems atcelšanas kuponu par starpību.

11.4. Jau rezervēto aprīkojumu nevar atcelt. Izmaksas par aprīkojums, piemēram, drons, velosipēdu turētājs vai portatīvā tualete, atcelšanas gadījumā netiek atmaksātas.

11.5. Uz atcelšanas kuponiem attiecas šādi nosacījumi:

11.5.1. Tie ir derīgi 1 gadu no izdošanas datuma.

11.5.2. Pēc ar atcelšanas kuponu apmaksātas rezervācijas atcelšanas uz vēlāk izsniegto atcelšanas kuponu attiecas sākotnējā atcelšanas kupona derīguma termiņš.

11.5.3. Atcelšanas kupona vērtības apmaksa skaidrā naudā nav iespējama.

11.5.4. Tiek piemērotas cenas un noteikumi, kas ir spēkā rezervācijas veikšanas laikā un Nomniekam nav tiesību uz sākotnējo nomas cenu.

11.5.5. Atcelšanas kuponu tālākpārdošana vai nodošana citām personām nav atļauta.

11.6. Ja rezervētais transportlīdzeklis netiek saņemts Pušu saskaņotajā laikā vai Nomnieks neierodas uz saņemšanu, VanBaltic patur visu nomas maksu. Ja nomas maksa vēl nav samaksāta, VanBaltic patur tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, tādā gadījumā zaudējumu apmērs ir līdzvērtīgs rezervācijas nomas maksas summai. Šādos gadījumos nomas maksai netiek piemērotas nekāda veida atlaides.

11.7. Ja transportlīdzeklis tiek atgriezts priekšlaicīgi pirms norunātā atgriešanas datuma vai laika, Nomnieks maksā pilnu Nomas līgumā noteikto nomas maksu.

11.8. Klientam ir tiesības pieprasīt izmaiņas jau veiktajā rezervācijā. VanBaltic katru šādu pieprasījumu izskata katrā gadījumā atsevišķi. VanBaltic izvērtējot visus apstākļus un iespējas, sniedz Klientam atbildi pēc iespējas ātrāk. Gadījumā, ja pieprasītās izmaiņas rezervācijā ir iespējamas un VanBaltic tās apstiprina, uz Klienta e-pasta adresi tiks nosūtīts jauns rezervācijas apstiprinājums. Par katru šādu rezervācijas izmaiņu Nomnieks maksā VanBaltic administrācijas maksu 30 EUR apmērā.

12.1. Lai nodrošinātu VanBaltic iespējamos prasījumus, kas izriet no nomas tiesiskajām attiecībām, Nomniekam jāiemaksā VanBaltic drošības nauda 1200 eiro. Drošības naudas samaksa veicama ar kredītkarti vēlākais transportlīdzekļa nodošanas brīdī. Drošības naudas samaksa veicama ar kredītkarti, kas izsniegta Nomniekam. No VanBaltic puses tiek akceptētas tikai VISA vai MasterCard platformu kredītkartes. Transportlīdzeklis netiks nodots Nomniekam nomā bez drošības naudas samaksas. Nomniekam ir iespēja samazināt drošības naudas summu, veicot Transportlīdzekļa rezervāciju, VanBaltic tīmekļa vietnē tiešsaistes laikā, izvēloties vienu no VanBaltic atbildības samazināšanas pakotnēm, ja tādas ir pieejamas.

12.2. Drošības nauda tiek atmaksāta, septiņu darba dienu laikā, skaitot no transportlīdzekļa atgriešanas dienas, veicot bezskaidras naudas pārvedumu uz Nomnieka kredītkartes, ar kuru tika veikts drošības naudas maksājums, kontu, ja transportlīdzeklis tiek atgriezts tādā stāvoklī, kāds norādīts Nomas līgumā un nodošanas aktā, nav bojāts un nav aktuālu no Nomas līguma izrietošu parādsaistību (tostarp naudas sodi, soda naudas, slēptie defekti un bojājumi u.tuml.). VanBaltic ir tiesīga Drošības naudu ieturēt un izmantot jebkādu no Nomas līguma izrietošu Nomnieka saistību dzēšanai.

12.3. VanBaltic, GPS konstatējot atļautā braukšanas ātruma pārsniegumu vairāk kā par 20 km/h ir tiesīga ieturēt Nomnieka samaksāto Drošības naudu līdz 30 dienām, iespējamo administratīvo soda apmaksai.

12.4. Transportlīdzekļa avārijas vai bojājuma gadījumā visa Nomnieka drošības naudas summa paliek VanBaltic rīcībā līdz vainas un/vai izdevumu apjoma noskaidrošanai. Tāda pati kārtība piemērojama, ja zaudējumu apmēra noteikšanai nepieciešama ekspertīze vai veicamas citas darbības, bez kuru veikšanas nav iespējams noskaidrot precīzu radīto zaudējumu apmēru (piemēram, detaļu iegāde, darbu izmaksas u.tml.).

12.5. Rezervējot un iegādājoties atbildības samazināšanas pakotni, apdrošināto risku iestāšanās gadījumos, Nomnieka atbildības apjoms ir ierobežots izvēlētas atbildības samazināšanas pakotnes pašriska apmērā, cita veida zaudējumi Nomniekam nav jāsedz, ja vien neiestājas un netiek konstatēti tādi apstākļi, pie kura esamības apdrošināšanas kompānija atsakās izmaksāt atlīdzību, un kuru pamatā ir Nomnieka prettiesiska rīcība.

14.1. Nomnieka ir pienākums transportlīdzekli izmantot pēc iespējas saudzīgi un atbilstoši paredzētajam transportlīdzekļa lietošanas veidam un mērķim. Pirms transportlīdzekļa lietošanas uzsākšanas Nomnieka pienākums ir pārbaudīt vai transportlīdzeklis ir vispārējā braukšanai atbilstošā kārtībā, tam ir pietiekams motoreļļas līmenis, AdBlue līmenis, dzesēšanas šķidruma līmenis, bremžu eļļas līmenis un riepu spiediens. Ja tiek konstatētas neatbilstības ir jāveic atbilstošie pasākumi, piemēram, motoreļļas uzpildīšana līdz nepieciešamajam līmenim. Tostarp jāņem vērā uzpildāmās motoreļļas piemērotība. Motoreļļas specifikācija ir atrodamas transportlīdzekļa dokumentācijas pārskata tabulā. Kategoriski aizliegts uzpildīt neatbilstošas specifikācijas motoreļļu.

14.2. Ja tiek izmantota nepareiza degviela vai tiek uzpildīta nepareiza motoreļļa par izmaksām, kas radušās, velkot transportlīdzekli un/vai novēršot bojājumus atbild Nomnieks. Nomniekam ir jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa panelī redzamajām brīdinājuma lampiņām un jāveic nepieciešamie pasākumi saskaņā ar lietošanas instrukciju. Šaubu gadījumos Nomniekam jāsazinās ar VanBaltic.

14.3. Nomniekam, kā arī viņa norādītajam transportlīdzekļa pilnvarotajam vadītājam(-iem) ir ekskluzīvas tiesības vadīt transportlīdzekli. Kategoriski aizliegts transportlīdzekli nodot lietošanā trešajām personām vai uzticēt tā vadīšanu personām, kas nav norādītas kā transportlīdzekļa pilnvarotie vadītāji, ja vien VanBaltic tam nav izteikusi rakstisku piekrišanu.

14.4. Nomniekam nekavējoties jāziņo VanBaltic par jebkādiem transportlīdzeklim konstatētajiem defektiem, bojājumiem, negadījumiem, kuros iesaistīts transportlīdzeklis, par transportlīdzekļa vai tā aprīkojuma un piederumu zādzību, kopējiem zaudējumiem u.tml., visa nomas perioda laikā. Ja transportlīdzeklis tiek nozagts, nomniekam jāizsauc attiecīgās valsts policija un nekavējoties jāziņo VanBaltic, sniedzot visaptverošu un pilnīgu informāciju un dokumentāciju. Transportlīdzekļa atslēgas un reģistrācijas dokumenti, ja tie nav nozagti vai nozaudēti ir jāatdod VanBaltic pēc iespējas ātrāk kopā ar policijai adresētu iesnieguma kopiju, uz kuras ir ietverta atzīme par tās saņemšanu.

14.5. Nomniekam ir pienākums aizsargāt transportlīdzekli no iespējamās pārslodzes. Īpaša uzmanība jāpievērš maksimāli pieļaujamā svara (50 kg) nepārsniegšanai uz paceļamā jumta. Paceļamā jumta slodze, ja jumts ir atvērts nedrīkst pārsniegt 50 kg pielaidi. Nomnieks apņemas ievērot attiecīgās valsts satiksmes noteikumus. Braukt atļauts tikai ar slēgtu un nostiprinātu gāzes balonu. Transportlīdzekli drīkst lietot braukšanai tikai uz koplietošanas ceļiem.

14.6. Transportlīdzekli aizliegts izmantot nepiemērotam izmantošanas veidam, jo īpaši šādiem mērķiem:
14.6.1. piedalīšanās autosacīkstēs un tamlīdzīgos braucienos;
14.6.2. transportlīdzekļu testiem vai braukšanai drošības apmācības kursos;
14.6.3. piedalīšanās bezceļa braucienos;
14.6.4. viegli uzliesmojošu, toksisku vai bīstamu vielu vai produktu pārvadāšanai, kas pārkāpj piemērojamos tiesību aktus;
14.6.5. autoskolas vingrinājumu braucienos;
14.6.6. maksas transporta pakalpojumiem;
14.6.7. apakšnomai;
14.6.8. muitas pārkāpumu un citu noziegumu izdarīšana, pat ja attiecīgās vietas likumi, kur noziegums izdarīts, ir vienīgie, kas var sodīt par attiecīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
14.6.9. transportlīdzekļa izmantošanai cita transportlīdzekļa vai piekabes vilkšanai vai stumšanai, ja vien tas nav kopējais transportlīdzekļa dokumentos norādītais svars un nomas transportlīdzeklis ir aprīkots ar atbilstošu piekabes sakabi;
14.6.10. dzīvu un beigtu dzīvnieku pārvadāšanai. Šādos gadījumos Nomnieks ir atbildīgs par visu nepieciešamo tīrīšanas izmaksu atlīdzināšanu. Šīs izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, taču ne mazāk par 500 eiro.
14.6.11. cilvēku vai lietu transportēšanai, kas sver, vai skaita ziņā aizņem vairāk vietas nekā transportlīdzekļa dokumentos uzskaitītās maksimālās vienības vai vērtības;
14.6.12. visa veida preču pārvietošana un transportēšana, kas atšķiras no prasībām, kas piemērotas vieglā dzīvojamā transportlīdzekļa izmantošanai;
14.6.13. lietošanai, kas pārsniedz līgumā paredzēto nomas termiņa periodu.
14.6.7. Nomnieks apliecina, ka viņš nebrauks ar transportlīdzekli, ja transportlīdzeklis neatradīsies braukšanai nepieciešamā kārtībā, jo īpaši, bet ne tikai, nebrauks atrodoties alkohola, vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī, ja Nomnieka pašsajūta nav piemērota braukšanai, piemēram, slimības vai noguruma dēļ.

14.8. Nomnieks nodrošina transportlīdzekļa aizsardzību pret iespējamo zādzību saskaņā ar transportlīdzekļa tehniskajām pretaizdzīšanas iespējām. Nomniekam un pilnvarotajam vadītājam ir pienākums nodrošināt, ka transportlīdzeklis ir aizslēgts un pretaizdzīšanas ierīce, ja tāda ir, tiek aktivizēta ikreiz, kad transportlīdzeklis ir novietots stāvēšanai vai tiek atstāts bez uzraudzības.

14.9. Smēķēšana transportlīdzeklī ir stingri aizliegta. Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiks iekasēts līgumsods 500 eiro.

14.10. Nomnieks ir atbildīgs par kravas pareizu nostiprināšanu, lai tā nesabojā transportlīdzekli un neapdraud tā pasažierus vai trešo personu, dzīvību, veselību vai mantu.

14.11. Nomnieki atbild VanBaltic par visām pārkāpumu radītajām sekām, kas izriet no T&C un ir ar tiem saistīta.

14.12. Lietojot transportlīdzekli ar AdBlue tvertni, Nomniekam visā nomas perioda laikā ir jāpārliecinās, vai AdBlue tvertne ir pietiekoši uzpildīta. Nomnieks un tā pilnvarotais transportlīdzekļa vadītājs(-i) būs atbildīgi, ja iepriekšminētās saistības netiks izpildītas. Minētā sakarā Nomnieks būs atbildīgs par jebkādām varas iestāžu vai citu trešo personu prasībām, ja AdBlue tvertne netiks uzpildīta, ieskaitot naudas sodus un zaudējumu prasījumus vides jomā. Nomniekam ir pienākums regulāri pārbaudīt AdBlue tvertni un, ja sāk mirgot brīdinājuma gaismas lampiņa, pārliecinieties, vai AdBlue tvertne tiek uzpildīta pareizi. Par AdBlue tvertnes uzpildi VanBaltic atlīdzinās Nomniekam izdevumus ne vairāk kā 20 eiro apmērā, ja Nomnieks iesniegs VanBaltic pareizi aizpildītu čeku ar tajā ietvertajiem VanBaltic rekvizītiem, nosaukums, reģistrācijas numurs, summa. Ja Nomniekam nomas perioda ietvaros rodas nepieciešamība uzpildīt AdBlue tvertni, kas pārsniedz 20 eiro, minētie uzpildes izdevumi pārsniedzot 20 eiro robežu būs jāsedz Nomniekam no personīgajiem līdzekļiem.

14.13. Ja transportlīdzeklis apstājas brīdinājumu lampiņu neievērošanas gadījumā un tādējādi tiek radīti bojājumi transportlīdzeklim, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par to radīto bojājumu izmaksu atlīdzināšanu.

14.14. Par transportlīdzekļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanu, Nomnieks maksā VanBaltic līgumsodu 500 eiro apmērā par katru konstatēto gadījumu.

15.1. Nodošanas akts apliecina Nomas līgumā norādītā transportlīdzekļa atbilstības kvalitāti. Parakstot Nodošanas aktu Nomnieks apliecina, ka pirms tā parakstīšanas ir pārbaudījis, vai transportlīdzeklis atbilst visām viņam vēlmēm un vajadzībām.

15.2. Nomnieks pēc nodošanas akta parakstīšanas nav tiesīgs izvirzīt nekāda veida pretenzijas pret VanBaltic par transportlīdzekļa neatbilstību Nomas līguma nosacījumiem un prasībām.

15.3. Nomnieks Nomas līguma darbības laikā nekavējoties paziņo VanBaltic par jebkādiem transportlīdzeklim konstatētiem defektiem un bojājumiem, ka arī rakstiski detalizētā veidā paskaidro to rašanās cēloņus un apstākļus. Pretējā gadījumā tiek piemērots un iekasēts līgumsods 1000 eiro apmērā un apdrošināšanas gadījumos Nomnieka atbildība netiek ierobežota ar izvēlēto pašrisku.

15.4. Visā Nomas līguma darbības laikā transportlīdzeklis ir atbilstoši apdrošināts pret T&C 9. sadaļas 3 punktā uzskaitītiem riskiem. Apzinātas vai rupjas nolaidīgas darbības vai bezdarbības gadījumā apdrošināšana var nebūt spēkā un Nomniekam būs jāatlīdzina visi radītie zaudējumi. Nomnieks un transportlīdzekļa pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi solidāri par radītajiem zaudējumiem.

15.5. VanBaltic neuzņemas nekāda veida atbildību par Nomnieka, viņa līdzbraucēju mantām, kas pēc atgriešanās ir atstāti transportlīdzeklī.

15.6. Visos citos šajos noteikumos neatrunātajos aspektos un gadījumos piemēro likumā noteiktos noteikumus par atbildību un tā atlīdzināšanas priekšnosacījumiem un pamatu.

15.7. Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ko izraisījis Nomnieks vai tā pilnvarotais transportlīdzekļa vadītājs, VanBaltic iekasē administrēšanas maksu 20 eiro apmērā (piemēram, pārmērīgs ātrums, neatļauta stāvēšana u.tml.) vai noziedzīgs nodarījums.

15.8. Nomnieks ir atbildīgs par attiecīgo valsts nodevu samaksu saistībā ar transportlīdzekļa izmantošanu konkrētajā valstī. Dažām valstīs samaksa veicama iepriekš, šādos gadījumos Nomniekam ir jāinformē VanBaltic iepriekš un jāvienojas par konkrēto nodevu samaksas kārtību. Nomnieks ir atbildīgs par jebkuras nodevas nesamaksāšanas gadījumu, un viņa pienākums ir atlīdzināt tā rezultātā VanBaltic piestādīto sodu, plus konkrētā soda administrācijas maksu 20 eiro.

15.9. Nomnieks un tā pasažieri paši ir atbildīgi par ārvalstu valūtas maiņas, veselības, nodevas, pases, vīzas, satiksmes vai muitas noteikumu ievērošanu. Visas iespējamās izmaksas, kas var rasties šo noteikumu neievērošanas rezultātā, sedz šīs personas.

15.10. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības, aizdedzes atslēgu vai numurzīmes nozaudēšanas gadījumā VanBaltic iekasē no Nomnieka administrācijas maksu 200 eiro apmērā par šo lietu atjaunošanu vai aizvietošanu.

15.11. Ja Nomas līguma darbības laikā Nomniekam piederošie transportlīdzekļi tiek novietoti VanBaltic īpašumā stāvēšanai bez maksas, VanBaltic neuzņemas nekāda veida atbildību par šo transportlīdzekļu iespējamajiem bojājumiem vai zādzību.

15.12. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Nomas līguma neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas gadījumā. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Nomas līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt un paredzēt.

15.13. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties par to jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņi ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

16.1. VanBaltic Nomas līguma pārkāpuma gadījumā Nomniekam maksā kompensāciju par visiem izdevumiem, kas tieši izriet no Nomas līguma neizpildes tikai šādos gadījumos un apjomā:
16.1.1. Atbildība par rupju nolaidību ir neierobežota, tomēr tai ir jābūt loģiski sasaistītai ar zaudējumu rašanās faktu un jāizriet no Nomas līguma neizpildes.
16.1.2. Vienkāršas nolaidības gadījumā atbildība ir ierobežota un aprobežojas ar tipiskiem paredzamajiem zaudējumiem Nomas līguma noslēgšanas brīdī. VanBaltic atbildība vieglas neuzmanības gadījumos ir izslēgta.
16.1.3. Visos citos gadījumos VanBaltic atbildība ir izslēgta neatkarīgi no tās juridiskā pamata, ja vien VanBaltic atbildība neizriet no likumu, jo īpaši personas dzīvības vai veselības apdraudējuma vai traumu dēļ. VanBaltic neuzņemas nekāda veida atbildību, kas saistīta ar darba zaudēšanu.
16.1.4. VanBaltic ir atbildīga par transportlīdzekļa nodošanu Nomniekam paredzētajā vietā un laikā, nebūtiski kavējumi no VanBaltic puses nav iemesls Nomas līguma izbeigšanai. Nomnieks ir atbildīgs par visu, kas tiek salauzts un pazaudēts. VanBaltic atbildība ir izslēgta neattaisnojama transportlīdzekļa bojājumu vai noteiktu aizliegumu (smogs, ozons, katastrofas, nemieri, karš utt.) gadījumā. Šajā punktā noteiktajos gadījumos VanBaltic atbildība ir ierobežota nomas maksas atmaksas apmērā.

16.2. VanBaltic ir tiesības celt iebildumus par ikkatru Nomnieka nolaidīgu rīcību.

17.1. Ceļu satiksmes negadījums ir ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis. Cita veida negadījumos raksturo apstākļi un notikumi, kuros tiek bojāts transportlīdzeklis, tā aprīkojums vai piederumi, kuri netiek traktēti kā ceļu satiksmes negadījums. Transportlīdzekļa ekspluatācijas bojājumi, piemēram, nepareiza degvielas uzpilde, ātruma maiņas rezultātā transportlīdzeklim izraisītie bojājumi, transportlīdzekļa pārslodzes rezultātā izraisītie bojājumi, bojājumi starp velkošo un velkamo transportlīdzekli vai piekabi bez iedarbības no ārpuses u.tml.

17.2. Ja, izmantojot transportlīdzekli, Nomnieks ir iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā, vai transportlīdzeklim ir radīti bojājumi citādā veidā, ugunsgrēka vai citu incidentu gadījumā, Nomniekam nekavējoties jānodrošina, ka minētos apstākļus fiksē policija, ja šo apstākļu fiksēšana pakļaujas attiecīgās valsts policijas jurisdikcijai. Minētais attiecas arī uz gadījumiem, kad transportlīdzeklis ir bojāts nebūtiski, kā arī gadījumos, par kuriem Nomnieks ir atbildīgs personīgi bez trešo personu iesaistes. Nomniekam ceļu satiksmes negadījuma rezultātā jāatturas no parādu atzīšanas, ja vien nav saņemts VanBaltic rakstisks akcepts parāda atzīšanai.

17.3. Notikuša ceļu satiksmes negadījuma gadījumos, Nomniekam ir jāiesniedz VanBaltic aizpildīta Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojuma veidlapa (ja tā piemērojama avārijas vietas valsts jurisdikcijai), tostarp avārijas skice. Nomniekam ceļu satiksmes negadījuma gadījumos, kā arī visos citos negadījumos, kuros cietis transportlīdzeklis, tā aprīkojums, jāfiksē visu iesaistīto pušu un liecinieku vārdi, uzvārdi, kontaktinformācija un adreses. Ja par negadījumu bija jāziņo un tika ziņots attiecīgās valsts policijai, Nomniekam ir jānorāda arī policijas iestādes adrese, atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un kontaktinformācija un lietas numurs, ja tāds ir zināms.

17.4. Ja iestājas apdrošināšanas gadījums un nav konstatēti apstākļi, kas liedz VanBaltic saņemt apdrošināšanas atlīdzību, Nomnieka atbildība aprobežojas ar Nomas līgumā noteiktās pašriska naudas summas samaksu.

17.5. Nomnieks ir atbildīgs par ceļu satiksmes un citu negadījumu rezultātā radušajiem zaudējumiem un to atlīdzināšanu pilnā apmērā, šādos gadījumos:
17.5.1. transportlīdzekli vadījusi persona, kura nav norādīta Nomas līgumā kā transportlīdzekļa pilnvarotais vadītājs,
17.5.2. tīša darbība vai rupja nolaidība,
17.5.3. nepareiza rīcība ar nomas transportlīdzekli,
17.5.4. maksimālā augstuma un platuma neievērošana,
17.5.5. transportlīdzekļa vadīšana, alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē,
17.5.6. nomas līguma noteikumu pārkāpums/i.

17.6. Ja rodas domstarpības par kaitējuma apmēru, VanBaltic izveido zaudējumu novērtējumu komisiju, kurā piesaista vienu attiecīgās jomas ekspertu. Pamatota zaudējumu apmēra noteikšanas gadījumā, eksperta slēdziena sagatavošanas izmaksas sedz Nomnieks.

17.7. Nomas līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par jebkādiem transportlīdzekļa bojājumiem, kas radušies nepareizas transportlīdzekļa ekspluatācijas rezultātā vai pārslodzes vai citiem šo noteikumu 14. sadaļā minētajiem pārkāpumiem. Nomnieks ir atbildīgs arī par līdzbraucēju vai citu trešo personu transportlīdzelim radītajiem zaudējumiem. Šādos gadījumos Nomniekam ir tiesības vērsties pret šīm personām ar regresa prasību. Nomnieks par kaitējuma nodarīšanas faktu ir atbildīgs arī tad, ja kaitējums ir atklāts tikai pēc transportlīdzekļa atgriešanas un atgriešanas akta parakstīšanas. VanBaltic šajā gadījumā ir pienākums pierādīt, ka transportlīdzekli neekspluatēja ne VanBaltic, ne kāda cita trešā persona un ka kaitējumu nebija iespējams konstatēt transportlīdzekļa apskates brīdī.

17.8. Nomniekam vai transportlīdzekļa pilnvarotajam vadītājam ir jāveic visi pasākumi, kas nepieciešami visu to negadījuma apstākļu noskaidrošanai, kuros iesaistīts transportlīdzeklis. Tas jo īpaši ietver pienākumu sīki un detalizēti sniegt atbildes uz VanBaltic uzdotajiem jautājumiem par notikuma apstākļiem, aizliegts atstāt negadījuma vietu, pirms nav saņemts rakstisks akcepts no VanBaltic.

17.9. Ceļu satiksmes negadījuma vai citu transportlīdzekļa bojājumu gadījumā VanBaltic iekasēs no Nomnieka administrēšanas maksu 100 eiro apmērā. Apzinātas ceļu satiksmes negadījuma vai citu bojājumu slēpšanas gadījumā, tiek piemērots līgumsods 1000 eiro apmērā.

19.1. Atlaižu kuponu derīguma termiņš. Ja atlaižu kuponā nav norādīts citādi tas ir izmantojams VanBaltic noteiktā laika perioda ietvaros. Atlaižu kupona koda derīguma termiņu VanBaltic ir tiesības mainīt jebkurā laikā bez brīdinājuma. Visu kuponu kodus var izmantot www.vanbaltic.com.

19.2. Dāvanu kartes un to kodi ir derīgi 12 mēnešus no iegādes datuma. Dāvanu karšu derīguma termiņu nevar pagarināt. Dāvanu kartes nopērkamas tikai www.vanbaltic.com.

19.3. Vienai rezervācijai var izmantot tikai vienu kupona kodu. Kuponu kodu summēšana nav pieļaujama. VanBaltic piešķirtais kupona kods ir jāizmanto transportlīdzekļa rezervācijas laikā, pēc tam to izmantot nebūs iespējams.

19.4. Kuponus nevar pārdot citām personām.

19.5. Kuponus nevar apmainīt pret naudu.

19.6. VanBaltic konkursu un izložu dalībnieku iesūtītās fotogrāfijas saņem caur Facebook, Instagram vai e-pastu, un VanBaltic būs tiesīga tās pārpublicēt sava uzņēmuma kontā vietnē Instagram un Facebook, kā arī savā mājaslapā un konkursa dalībnieki minētā sakarā nav tiesīgi izvirzīt nekāda veida pretenzijas.

20.1. VanBaltic un Nomnieka tiesiskajām attiecībām piemērojami tikai Latvijas Republikas tiesību akti.

20.2. Strīdu izskatīšanas vieta visām juridiskām un fiziskām personām, kuru atrašanās vieta nav Latvijā, kā arī fiziskām personām, kuras pēc Nomas līguma noslēgšanas ir pārcēlušās uz dzīvi ārzemēs, kuru dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta sūdzības iesniegšanas brīdī nav zināma, ir Mārupe, Latvija.

20.3. Visi strīdi un domstarpības tiks risinātas savstarpējo sarunu laikā, ja strīda izskatīšanu nebūs iespējams atrisināt Pusēm savstarpēji vienojoties, strīda izskatīšana tiks nodota Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20.4. Nomas līgumi, papildus vienošanās pie tiem, slēdzamas rakstiski vai elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Lai atceltu rakstiskās formas prasību, ir nepieciešama rakstiska vienošanās, kurā ir ietverta skaidra un nepārprotama norāde par rakstiskas vienošanās neesamību. Par to, ka VanBaltic akceptē Nomas līguma noslēgšanas faktu, pietiek ar līguma transkripciju ar tekstu bez rokraksta oriģinālā paraksta.

20.5. Ja kāds no Nomas līguma vai šo T&C noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējā regulējuma spēkā esamību. Tā vietā tiek piemērots spēkā esošais noteikumu un nosacījumu regulējums, to piemērojot godprātīgi atbilstoši mērķim, kādu Puses vēlējās sasniegt pielīgstot sākotnējo regulējumu.

Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļu ir pielikums ar aktuālo pakalpojumu maksu, administrēšanas maksu, līgumsodu un citu maksājumu apkopojuma tabula.

Mārupē, 2023.gada 09.augusts

Pielikums

PAKALPOJUMU MAKSAS

PAKALPOJUMU MAKSAS

Pakalpojuma maksa

79 EUR

Atcelšanas maksa

Ja rezervācijas atcelšana tiek pieprasīta vismaz 60 dienas pirms saskaņotā nomas perioda sākuma, atcelšana ir bez maksas un Nomniekam tiek atlīdzināti visi līdz šim brīdim veiktie maksājumi.

Rezervācijas atcelšanas gadījumā no 48 stundām līdz 60 dienām pirms nomas perioda sākuma, atcelšanas maksa ir 30% no nomas maksas un 70% no nomas maksas tiks atgriezta Nomniekam atcelšanas kupona veidā. 

Ja Nomnieks rezervācijas brīdī ir izvēlējies atbildības samazināšanas pakotni Gold un atceļ savu rezervāciju no 48 stundām līdz 60 dienām pirms norunātā nomas perioda sākuma, atcelšana ir bez maksas un Nomnieks saņem atcelšanas kuponu par visu kopējo iemaksāto naudas summu.

Atceļot rezervāciju no 0 līdz 48 stundām pirms norunātā nomas perioda sākuma,  Nomniekam ir jāsamaksā VanBaltic visa nomas maksa, ieskaitot visu papildus aprīkojuma un pakalpojumu maksas. Iemaksātā nauda Nomniekam netiek atgriezta.

Suņa maksa

79 EUR

Atbildības samazināšanas pakotne 

Basic bez makas (Pašrisks/drošības nauda 1200 EUR), 2 šoferi iekļauti cenā;

Silver 15 EUR/nakts (Pašrisks/drošības nauda 750 EUR), 3 šoferi iekļauti cenā;

Gold 29 EUR/nakts (Pašrisks 250 EUR / drošības nauda 500 EUR), 4 šoferi iekļauti cenā, Bezmaksas atcelšana un elastīga pārrezervācija līdz 48 stundām pirms nomas sākuma.

  

Papildu pilnvarotā transportlīdzekļa vadītāja maksa

10 EUR/nakts

Iepriekš pasūtītā salona tīrīšanas un mazgāšanas maksa

49 EUR

Salona tīrīšanas maksa gadījumā, ja transportlīdzeklis nav atgriezts tādā pašā tīrības pakāpē kā tas bija pie nodošanas akta parakstīšanas, izslaucīts, izputekļots, izmazgāts.

nav pietiekoši tīrs 60 EUR / netīrs 100 EUR / ļoti netīrs 150 EUR

Ļoti netīras virsbūves mazgāšanas maksa

20 EUR

 

 

Piesārņota vai nosmērēta salona profesionāla ķīmiskā tīrīšana, spēcīgu smaku, aromātu vai smirdoņas likvidēšana (gala izcenojums atkarīgs no piesārņojuma nopietnības un veicamo darbu apjoma)

sākot no 200 EUR

Bezmaksas transfers uz / no lidostasBez maksas

Bezmaksas stāvvieta

Bez maksas

Bezmaksas ūdens tvernes uzpildīšana

Bez maksas

  

LĪGUMSODI

LĪGUMSODI

Līgumsods par jaunu defektu vai bojājumu apzinātu slēpšanu un savlaicīgu neziņošanu

1000 EUR

Līgumsods par paziņošanas un noformēšanas procedūras neievērošanu avārijas, negadījuma, bojājuma, zādzības vai laupīšanas gadijumos

1000 EUR

Līgumsods par mašīnas piespiedu dīkstāvi ko izraisījusi nomnieka apzināta vai neapzināta rīcība

Spēkā esošā nakts noma maksa, (par katru nakti)

Līgumsods par smēķēšanu salonā

500 EUR

Līgumsods par nesaskaņotu dzīvnieku pārvadāšanu salonā

500 EUR

Līgumsods par auto atļautās kravnesības un maksimālo slodžu pārsniegšanu

500 EUR

Līgumsods par transportlīdzekļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanu (zems eļļas līmenis, riepu spiediens, utt)

500 EUR

Līgumsods par mašīnas atgriešanu ar nepilnu degvielas bāku 80L

Līgumsoda lielums atkarīgs no patērētā degvielas daudzuma: 55 eiro tilpne izlietota līdz 25%, 110 eiro izlietota līdz 50%, 165 eiro izlietota līdz 75%, un 220 eiro izlietota līdz 100%.

Līgumsods par atgrieztu neiztukšotu vai netīru portatīvo tualeti

80 EUR

Līgumsods par atgrieztu neiztukšotu netīrā ūdens tvertni

80 EUR

Līgumsods par norunātā atgriešanas laika neievērošanu vai kavēšanu līdz 1 stundai

50 EUR

Līgumsods ar norunātā atgriešanas laika neievērošanu vai kavēšanu vairāk par 1 stundu bet nepārsniedzot 24 stundas

dubulta spēkā esošā nakts nomas maksa

Līgumsods ar norunātā atgriešanas laika neievērošanu vai kavēšanu vairāk par 24 stundām

trīskāršā spēkā esošā nakts nomas maksa

  

ADMINISTRĀCIJAS MAKSAS

ADMINISTRĀCIJAS MAKSAS

Administrācijas maksa par administratīvo soda kvīšu, protokolu un neapmaksāto rēķinu apstrādi. Atļautā ātruma pārsniegšana, apstāšanās un citi CSN pārkāpumi, kā arī, maksas ceļi, tuneļi, tilti utt.

20 EUR

Administrācijas maksa par grozījumu un izmaiņu veikšanu esošā rezervācijā

30 EUR

Administrācijas maksa par negadījuma, bojājuma un visu veidu apdrošināšanas gadījumu administrēšanu un procesa vadību.

100 EUR

Administrācijas maksa par nozaudētu numurzīmi vai transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem

200 EUR

Administrācijas maksa par nozaudētu transportlīdzekļa atslēgu, immobilaizeri vai signalizācijas pulti

200 EUR

Mārupē, 2023.gada 09.augusts

VanBaltic SIA

REG. No. 40103324654
VAT No. LV40103324654

Address:
7, Upleju street
Marupe
LV-2167
Latvia

Bank:
SWEDBANK AS
IBAN account No: LV58HABA0551029284631
SWIFT: HABALV22

CEO:
Mr. Armands Namikis

Contacts:
T. +371-27006162
[email protected]
www.vanbaltic.com